FAQ

 

Kaffet är för varmt eller för kallt.
Tryck samtidigt på knappen för en kopp och knappen för två koppar. Tryck på knappen för en kopp fyra gånger för att hämta menyn för bryggtemperatur. Symbolen för rengöring börjar lysa. Tryck på knappen för kaffestyrka upprepat för att välja mellan tre möjliga bryggtemperaturer.
mer
mindre

Hur gör jag skummad mjölk?
Med cappuccinatore kan du skumma mjölk i koppen direkt från en mjölkkartong eller annan behållare. Sänk ner cappuccinatore-röret direkt i mjölken och placera en kopp under cappuccinatore. Tryck på ångknappen. Så snart ventilsymbolen lyser, vrid mätaren till läget ”skummad mjölk”. Funktionen ”skummad mjölk” är aktiv när symbolen visas överst på mätaren. Vrid ventilbrytaren medurs så långt det går för att öppna ventilen. När du har önskad mängd skummad mjölk, vrid ventilbrytaren moturs så långt det går för att stänga ventilen.
mer
mindre

Hur gör jag varm/het mjölk?
Med cappuccinatore kan du värma mjölk direkt från en mjölkkartong eller annan behållare. Sänk ner cappuccinatore-röret direkt i mjölken och placera en kopp under cappuccinatore. Tryck på ångknappen. Så snart ventilsymbolen lyser, vrid mätaren till läget ”varm mjölk”. Funktionen ”varm mjölk” är aktiv när symbolen visas överst på mätaren. Vrid ventilbrytaren medurs så långt det går för att öppna ventilen. När du har önskad mängd varm mjölk, vrid ventilbrytaren moturs så långt det går för att stänga ventilen.
mer
mindre

Otillräckligt med skummad mjölk görs vid skumning.
a) Mätaren på cappuccinatore kan stå i fel läge. Kontrollera om mätaren står på ”skummad mjölk”.

b) Cappuccinatore kan vara smutsig. För att rengöra den ordentligt, ta av cappuccinatoren från ångröret och demontera den. Ta pipen för skummad mjölk/varm vatten och luftsugröret ur anslutningen. Skölj alla delar under rinnande vatten. Kontrollera särskilt att luftsugröret är rent. Montera ihop cappuccinatoren i omvänd ordning. Tryck in cappuccinatoren i ångröret så långt det går.
mer
mindre

Hur mycket kaffe mals för varje styrkenivå?
För Caffeo® SOLO® & Perfect milk mals följande mängd för varje kaffestyrka. Ca:

1 böna -> 7,5g
2 bönor -> 9,5g
3 bönor -> 11,5g
mer
mindre

Beror kaffemängden som tillreds på placeringen av vattenkvantitetsmätaren?
Genom att vrida vattenkvantitetsmätaren kan du ställa in mängden vatten till ditt kaffe mellan 30 ml och 220 ml. Vrid mätaren åt vänster för mindre kaffe. Vrid den åt höger för att få mer kaffe.
mer
mindre

Rengörings- och/eller avkalkningsprogrammet startar inte.
Kontrollera att maskinen är avstängd när rengörings- eller avkalkningsprocessen startar.
mer
mindre

Bönsymbolerna på displayen blinkar efter malning.
För lite eller inget kaffe har malts. Fyll på bönbehållaren med nya kaffebönor. Starta bryggprocessen igen.
mer
mindre

Symbolen för ventilen lyser när den inte ska lysa.
Det finns luft i rören på maskinens insida.
Fyll vattentanken vid behov och tryck på knappen för kaffestyrka. Pumpen i din maskin har nu omaktiverats. Efter att ha ventilerat kan du nu börja tillreda kaffe igen.

Om symbolen fortsätter lysa, följ stegen nedan:

1. Kontrollera om vattenfiltret finns på plats och ta bort det vid behov och upprepa processen beskriven ovan.

2. Rengör bryggenheten genom att följa maskinens bruksanvisning och upprepa processen beskriven ovan igen.

3. Genomför maskinens rengörings- och avkalkningsprocess och upprepa sedan processen beskriven ovan en gång till.
mer
mindre

Symbolen för rengöring och redosymbolen blinkar växelvis.
Bryggenheten kanske inte sitter rätt. Lås upp bryggenheten och lås den på plats en gång till. Om symbolerna fortfarande blinkar, ta av bryggenheten och lås den på plats igen.
mer
mindre

Bryggenheten går inte att sätta tillbaka när den har tagits ur.
Motorn kan ha hamnat i fel läge. Kontrollera om vattenbehållaren är full och droppskålen är på plats. Stäng av maskinen och sätt på den igen. Tryck därefter samtidigt på knapparna för bryggning och ånga i mer än 2 sekunder. Motorn rör sig till rätt läge. Sätt sedan in bryggenheten igen och kontrollera att den låses fast på rätt plats.
mer
mindre

Displayen indikerar att jag borde fylla på vattenbehållaren trots att den redan är full.
a) Vattentanken kanske inte står i rätt läge.
Kontrollera att vattentanken har klickat i rätt läge i hållaren på baksidan.

b) Flötet som visar vattennivån kan ha fastnat.
Ta bort vattentanken, töm den och skaka den för att få loss flötet.
mer
mindre