Njutning och ansvar

 

Mål: ekologi och omtanke


1. Vårt mål

Ansvar:
För oss på Melitta har den kaffenjutning vi erbjuder med våra produkter ett nära samband med vår affärsfilosofi om hållbarhet. Detta innebär en varaktig och stabil balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska intressen vilket säkerställer en långsiktig framgång för vårt företag och skyddar människor, djur och miljö.

Hållbarhet:
Vi inriktar oss på en hållbar företagspolitikmodell. Detta i syfte att möta behoven hos den nuvarande generationen utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Lämpar sig för daglig användning:
Vi optimerar våra produkter genom att ständigt utveckla och förbättra dem. Detta för att hålla CO2-utsläppen från våra produkter så låga som möjligt. Genom att välja våra produkter har konsumenten dagligen chans att bidra till en hållbar utveckling.

Målet:
Alla Melittas elektriska produkter har genomgått en livscykelanalyskontroll. Analysen upprepas vartannat år. Detta för att säkerställa att vi kan leva upp till de gällande tekniska kraven på marknaden.

2. Vår insats

Etiketten:
Vi har utvecklat en etikett som sitter på garanterat godkända produkter. På etiketten finns ett värdesystem som vi har utvecklat.

Värdesystemet:
Vi har utvecklat ett klassificeringssystem för våra produkter i samarbete med externa partners, där hänsyn har tagits till objektiva mätbara faktorer och även sociala aspekter.
 
Öppenhet:
När alla relevanta faktorer i värdesystemet har klassificerats rangordnas produkterna i ett stjärnklassificeringssystem. Klassificeringen publiceras på etiketten för alla elektriska produkter från Melitta. Oavsett om produkten har en stjärna eller fem stjärnor.

Övervakning:
Grunden för denna klassificeringsmetod utvecklades av ett oberoende företag som numera ger oss råd om hållbarhet.

Motivering:
Vårt mål är att göra våra produkter mer hållbara och mer klimat- och miljövänliga. För oss är den nuvarande situationen alltid bara ytterligare ett steg mot nästa förbättring.

3.  Våra villkor: (indelat efter produktlivscykeln)
a) Tillverkning:

Resurser – Produkt (vikt: 20%)
Ju mer miljövänliga resurserna är och ju lättare produkten är desto bättre plats på klassificeringslistan.

Resurser – Produktion (vikt: 25%)
Här beräknas till exempel den mängd energi som används per produkt vid tillverkning. Målet med detta är att kontinuerligt förbättra våra produktionsmetoder med avseende på resursanvändning.

Förpackning: (vikt: 25%)
Detta går ut på att bedöma förpackningens vikt och använt material.

Social aspekt (vikt: 30%)
Införandet av sociala indikatorer såsom arbetsvillkor hos våra leverantörer är det som gör Melittas värdesystem så exceptionellt.

b) Användning:

Energieffektivitet (vikt: 45%)
Energieffektivitet är själva kärnan när en produkt används. Här bedöms indikatorer som energiförbrukning under drift, energisparningsfunktioner och information om energisparläge som konsumenterna kan ta del av.

Produktsäkerhet: (vikt: 35%)
I produktsäkerhet ingår faktorer som livsmedelslagstiftning, certifiering (t.ex. ISO 9001) och materialbegränsningar (t.ex. REACH). Med hjälp av ett oberoende, ackrediterat institut har vi genomfört tester som visar på att våra produkter är säkra vid kontakt med livsmedel (exempelvis kaffe). Dessa tester bekräftade även att våra bryggare är fria från Bisfenol A (BPA) samt polycykliska aromatiska kolväten (PHA). 

Livslängd (vikt: 20%)
Livslängden avser längden på produktgarantin och på kvaliteten och tillgången till service- och underhållsinformation. Ju mer lättförståeliga dessa är ju längre sträcker sig den livslängd som produkten kan förväntas hålla. Detta i sin tur sparar resurser och skyddar miljön.

c) Slutet av livslängden:

(Produktvikt: 70 %, förpackningsvikt: 30%)
Här ingår t.ex. återvinningsbarhet och bortskaffande. De enskilda rangordningarna baseras på en vetenskapligt dokumenterad livscykelanalys.

4. Vårt omdöme

En produkt kan högst belönas med fem stjärnor. Bedömningen görs efter en fiktiv idealisk produkt som definierats av oss. Den fiktiva produkten är en kombination av de bästa tekniska komponenterna och mjukvarulösningarna som för tillfället finns på marknaden inom den produktkategorin. Den information som vi samlar in om våra produkter bedöms i jämförelse med denna idealiska produkt.

I bedömningen ingår dessutom sociala aspekter i kontakten med våra leverantörer. Detta tillvägagångssätt är nytt och gör Melitta-etiketten mycket speciell.

I sociala aspekter ingår rättvisa arbetsvillkor och rättvisa löner:


Helautomatiska kaffemaskiner
Kaffebryggare

Kaffefilter

5. Vårt löfte

Vi har redan gjort mycket för en mer hållbar utveckling av våra produkter. Men vi är involverade i en lång process vars syfte är att kontinuerligt utveckla våra produkter med allt fler indikatorer och kontinuerligt förbättrade data. Därför lovar vi att kontrollera våra indikatorer i vårt bedömningssystem vartannat år. Detta för att anpassa dem efter dagens utmaningar och för att regelbundet förbättra dem.

Die Bewertung der einzelnen Geräte finden sie in der jeweiligen Produktkategorie: